Statut Klubu

STATUT

MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

SOKÓŁ KOLBUSZOWA DOLNA

(tekst jednolity, po zmianach dokonanych przez Walne Zebranie Członków w dniu 23.01.2009 roku).

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sokół Kolbuszowa Dolna zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków sportu.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności miasto i gmina Kolbuszowa. Dla właściwej realizacji swoich celów Klub może prowadzić działalność poza granicami kraju.

2. Siedzibą władz Klubu jest miejscowość Kolbuszowa Dolna

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą -Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
 2. Klub może tworzyć sekcje sportowe i rekreacyjne w zależności od zapotrzebowania społecznego na terenie swego działania.
 3. W ramach swojej działalności Klub współpracuje z innymi klubami.
 4. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych, ogólnokrajowych związ­ków sportowych oraz organizacji międzynarodowych służących podnoszeniu sprawności psychofizycznej, współpracy,  przyjaźni i tolerancji.

§ 5

  1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych oraz druków firmowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Klub może posiadać sztandar.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację i sport w oparciu o zasady etyczne.
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 3. Eksponowanie w działalności sportowo – wychowawczej zasady fair play.
 4. Stwarzanie warunków do rozwoju wszystkim członkom dla osiągnięcia celów Klubu.
 5. Przygotowanie członków Klubu do udziału w różnego rodzaju zawodach sportowych.
 6. Udział członków Klubu w międzynarodowej i krajowej wymianie sportowej oraz w krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.
 7. Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych.
 8. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 9. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania rekreacji i sportu zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
 10. Promocja miasta i gminy Kolbuszowa.

§ 7

Klub realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności na polu sportowym oraz podejmowanie różnych inicjatyw, a w szczególności przez:

  1. Współpracę i kontakty z organizacjami sportowymi i oświatowo – wychowawczymi.
  2. Opracowanie wieloletnich i jednorocznych programów działalności w oparciu o możliwości obiektowe, finansowe i sprzętowe Klubu.
  3. Prowadzenie sekcji sportowych,
  4. Wydawanie materiałów informacyjnych, broszur, wydawnictw książkowych itp.,związanych z celami statutowymi Klubu.

§ 8

  1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
   i sympatyków
   .
  2. Klub może też zatrudniać osoby niezbędne dla realizacji  celów statutowych. Zatrudnieni mogą być również członkowie klubu w tym członkowie zarządu.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne

2. Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Honorowych,
 3. Wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być:

 1. pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy  zamieszkali tak w kraju, jak i za granica, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej  deklaracji.
 2. uczniowie i inni niepełnoletni obywatele polscy bądź obywatele innych państw mieszkający aktualnie w Polsce – za zgodą rodziców lub opiekunów – na podstawie pisemnej deklaracji, przyjęci w trybie określonym w ppkt.”a”.
 1. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedsta­wicieli ustawowych.
 2. Członkami Honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa, zasłużone dla rozwoju Klubu oraz sportu w Polsce i na świecie. Godność członka Honorowego na wniosek Zarządu Klubu nadaje Walne Zgromadzenie Klubu. W takim samym trybie Walne Zebranie może cofnąć tytuł członka honorowego.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz szkoleniowych oraz w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub, na zasadach określonych przez Zarząd Klubu .
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkowie Honorowi maja prawo do:

  1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym,
  2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
  3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
  4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich i nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

  1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym,
  2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
  3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków Klubu należy:

  1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
  2. Przestrzeganie postanowień statutu, uchwał władz Klubu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie .
  3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
  4. Ochrony dobrego imienia Klubu, zachowywania nienagannej postawy moralnej i obywatelskiej, przestrzegania zasady fair play w sporcie i poza nim.
  5. Opłacanie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.
  6. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

  1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
  2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) zalegania z opłatą składek przez okres 12 miesięcy,

c) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.

d) działania na szkodę Klubu.

  1. Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

 1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Klubu,

b) Zarząd Klubu

c) Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja władz trwa 4 lata.
 2. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoły­wane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na 2 lata.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie generalnych kierunków działania Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu oraz Ko­misji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu Klubu.

f) nadawanie godności Honorowego Członka Klubu

g) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,

h) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

 1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej 1/2 liczby członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. Uchwalanie wszelkich regulaminów, okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,
 4. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji sportowych oraz komisji problemowych,
 5. Przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków oraz rozstrzyganie sporów w Klubie,
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,
 7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jejskładu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

 1. Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania swoich członków za osiągnięcia w realizacji jego zadań oraz prawo nagradzania i wyróżniania osób i instytucji zasłużonych dla Klubu.
 2. W uznaniu osiągnięć i wyników sportowych Klub może przyznawać członkom i zawodnikom stypendia finansowe,
 3. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.
 4. Klub może występować o nadanie odznaczeń działaczom i zawodnikom Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§26

  1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów, zarządzeń władz Klubu, naruszenie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę Klubu, Zarząd Klubu ma prawo nakładać kary na członków Klubu – zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu.
  2. Zarząd Klubu ma prawo wymierzania na­stępujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) okresowego zawieszenia w prawach członka polegającego na pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i szkoleniowych Klubu.

d) zakazu pełnienia funkcji we władzach Klubu na czas do 12 miesięcy.

e) wykluczenia z Klubu.

  1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
  2. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§27

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone i inne dotacje,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d) dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprze­daż towarów, usług i inne),

e) wpływy z imprez zorganizowanych przez Klub,

f) dochody z majątku,

g) inne źródła.

§28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz jednego z dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.


Info
Kalendarz
Luty 2024
P W Ś C P S N
« lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
Nasz kanał na YT

Sokół TV | Ostatnie video

Program PIT

udostępnione przez FSMM.PL